Uppförandekod

Denna uppförandekod för Berner-koncernen utgör grunden för all verksamhet inom bolaget. De tio principerna i denna kod omfattar våra viktigaste skyldigheter och åtaganden att som organisation och anställda agera ansvarsfullt i alla avseenden inom vårt dagliga arbete.

Upprätthållandet av en god affärsetik utgör utgångspunkten för verksamheten inom Berner-koncernen. Vi vill agera rätt och ansvarsfullt för att vi ska kunna bevara alla våra intressenters förtroende för oss.

Alla anställda inom Berner, oavsett inom vilket land vi verkar, är skyldiga att följa denna uppförandekod och dess principer när man arbetar inom Berner-koncernen. I enlighet med denna uppförandekod är även alla anställda inom koncernen skyldiga att utan dröjsmål anmäla alla misstänkta eller observerade överträdelser och brott mot koden.

Vår uppförandekod beskriver de värderingar gällande arbete, integritet och mänsklighet, som väglett Berner-koncernens verksamhet sedan slutet av 1800-talet. Ansvarstagande utgör en viktig del av såväl värderingar som affärsverksamhet – vi vill agera ansvarsfullt och främja ansvarstagande.

Om du har frågor om denna uppförandekod, eller tolkningen av den, ska du inte tveka att kontakta din chef eller koncernens högsta ledning.

För våra leverantörer har vi en separat ”Uppförandekod för Berner-koncernens leverantörer.”

Var och en av oss har skyldighet och ansvar att följa denna uppförandekod. Vi vill agera rätt – i alla situationer.

Antti Korpiniemi
verkställande direktör
Bröderna Berner AB


1. Vi tillämpar god förvaltningssed

Vi efterlever konsekvent alla tillämpliga lagar i all vår verksamhet. Vi följer internationella standarder, såsom de tio principerna i FN:s Global Compact, ILOs kärnkonventioner och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter, och OECDS riktlinjer för multinationella företag.

Vi förväntar oss även av våra samarbetspartner att de följer lagen. Vi accepterar inte lagbrott eller delaktighet i lagbrott. Vi strävar efter långvariga, förtroendefulla och öppna affärsrelationer med våra samarbetspartners.

2. Vi respekterar de mänskliga rättigheterna

Vi har förbundit oss till att i all vår verksamhet respektera de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och till att förverkliga dem i praktiken. Vi tillåter inte något slag av människorättsbrott. Vi kräver att våra samarbetspartner respekterar alla internationellt erkända mänskliga rättigheter och vi accepterar inte något slag av människorättsbrott i vår leveranskedja.

Vi tolererar ingen form av diskriminering, våld, mobbing eller trakasserier. Diskriminering baserad på kön, religion, ålder, etnisk eller social bakgrund, funktionshinder, etniskt eller nationellt ursprung, medlemskap i fackförening, politisk aktivitet, sexuell läggning, ras eller någon annan aspekt som skulle kunna ge upphov till diskriminering, är inte tillåten.

Vi behandlar våra anställda med värdighet och respekt och behandlar alla lika vid rekrytering, i lönefrågor, karriärutveckling och andra personalfrågor. Våra anställda bedöms enligt kompetens.

Vi bemöter och servar alla våra kunder och samarbetspartner lika utan diskriminering.

3. Vi behandlar varandra jämlikt och respekterar arbetsrätten

Vi behandlar våra anställda och våra kollegor jämlikt och vi följer all tillämplig arbetslagstiftning. Vi följer ILOs ”Deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet” samt alla ILOs kärnkonventioner.

Vi accepterar inte någon form av barnarbete, tvångsarbete, kontraktsslaveri, människohandel eller icke frivilligt arbete. Vi tillåter inte att ung arbetskraft utsätts för arbete som är skadlig för deras hälsa och utveckling. Vi tillåter inte någon form av verksamhet bland våra samarbetspartners som strider mot nationella lagar eller internationella standarder.

Vi följer alltid nationell arbetslagstiftning och tillämpliga kollektivavtal. Vi respekterar våra anställdas föreningsfrihet, rätt att bilda fackföreningar och deras rätt att genomföra kollektiva förhandlingar. Vi respekterar internationella principer för ansvarsfull rekrytering inklusive principen att arbetsgivaren betalar. Denna princip är ett åtagande för att säkerställa att arbetsgivaren betalar rekryteringskostnaden.

Vi strävar efter att tillhandahålla flexibla arbetsvillkor och anstränger oss för att skapa en inkluderande arbetsmiljö med likabehandling och samma möjligheter. Vi säkerställer att beslut vid lönesättning och rekrytering baseras på meriter, dvs färdigheter, ansvar, erfarenhet och utbildning.

4. Vi främjar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Vi lever upp till nationell arbetsmiljölagstiftning. Vi strävar efter att skapa en säker och hälsosam arbetsplats för samtliga anställda. Vi främjar säkerheten vid alla våra verksamhetsställen, och vi säkerställer att alla våra anställda och kollegor har en god och välfungerande arbetsmiljö, likväl som tillgång till skräddarsydd skyddsutrustning. Vi kartlägger och identifierar potentiella och faktiska risker kopplade till våra anställdas hälsa och säkerhet, och vi för register över alla incidenter kopplade till hälsa och säkerhet i våra verksamheter. Vi strävar efter att förebygga och undvika olyckor och arbetsrelaterade skador samt att säkerställa hälsan för alla våra anställda.

Vi säkerställer medvenhet om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen genom regelbunden utbildning och kommunikation. Våra partners måste efterleva all lokal arbetsmiljölagstiftning och internationella riktlinjer för mänskliga rättigheter kopplade till krav på arbetssäkerhet.

5. Vi tillåter inte mutor eller korruption

Inom Berner-koncernen råder nolltolerans gentemot alla slags mutor,korruption, utpressning och förskingring. Vi följer alla nationella och internationella standarder gällande mutor och korruption. Vi utlovar inte och betalar inte mutor eller andra olagliga avgifter till myndigheter eller någon annan. Vi råder eller uppmanar inte heller någon annan att göra detta.

Vi tillåter inte penningtvätt i någon form och vi följer alla standarder och lagstiftning mot penningtvätt, finansiering av terrorism och alla andra olagliga handlingar.

Vi håller våra anställda uppdaterade om våra förhållningssätt och åtgärder mot oetiskt beteende och främjar efterlevnad inom företaget genom utbildning och kommunikation. Vi delar på ett transparent sätt information om våra aktiviteter, struktur och efterlevnad utifrån tillämpliga regelverk och branschvillkor.

6. Vi konkurrerar rättvist

Vår verksamhet främjar rättvis och öppen konkurrens utan begränsande eller olagliga arbetsmetoder. Vi deltager inte i verksamhet som kan inverka negativt på eller begränsa rättvis konkurrens. Vi följer all tillämplig konkurrenslagstiftning. Alla våra anställda är skyldiga att utan dröjsmål anmäla allt som kan tolkas som intressekonflikt.

7. Vi agerar ansvarsfullt vad gäller gåvor och gästfrihet

Gåvor skall vara av ringa värde och representation i anslutning till affärsverksamheten måttfull.

Att ge eller ta emot gåvor eller representation får inte ge upphov till en explicit eller implicit förväntan om motprestation eller skapa ett beroende mellan parterna. Vi följer alla tillämpliga lagar och riktlinjer vad gäller att ge och ta emot gåvor.

Bröderna Berner ABs ledningsgrupp besluter om alla betydande donationer till välgörenhetsorganisationer och andra organisationer. Vi gör inga kontanta donationer.

8. Vi respekterar konfidentialitet

Vi följer de striktaste reglerna och bästa praxis vad gäller tystnadsplikt i förhållande till våra anställda, kunder och samarbetspartners. Vi behandlar alla affärshemligheter och annan konfidentiell information med strikt konfidentialitet och integritet. Kundinformation och personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och vi samlar endast in de uppgifter som behövs för ändamålet.

Vi följer EUs dataskyddsförordning och annan tillämplig lag beträffande konfidentiell information. Alla våra anställda som behandlar konfidentiell information och personuppgifter gör det med största aktsamhet, och ser till att informationen inte överlämnas till tredje part eller att tredje part får kännedom om dessa.

9. Vår kommunikation och marknadsföring är ansvarsfull och öppen

Vår kommunikation med intressentgrupper är öppen och transparent och vår kommersiella kommunikation är hederlig och öppen. Vi följer alla marknadsföringsstandarder och tillämpar konsumentskyddslagen och all annan god praxis inom konsumentmarknadsföring. Vår marknadsföring är alltid sanningsenlig och utan missledande påståenden.

10. Vi tar hand om miljön

Vi efterlever nationell miljölagstiftning. Vi anser att ansvarsfull hantering av frågor som rör miljö, hälsa och säkerhet är en del av vår affärsverksamhet. Vi utvärderar och reducerar löpande miljöpåverkan från vår verksamhet. Alla anställda inom Berner-koncernen har möjlighet att agera på ett hållbart och miljövänligt sätt samt dämpa effekterna av klimatförändringen.

Vi vill främja hållbar produktion och konsumtion i våra verksamheter och bland våra anställda . Vi uppmanar anställda att agera energieffektivt, sortera avfall på ett ändamålsenligt sätt samt att fatta miljövänliga beslut i den dagliga verksamheten.

Vi förbättrar ständigt vår verksamhet och vår kompetens så att vi kan utveckla och tillverka högklassiga produkter som belastar miljön mindre. Genom våra val av råvaror säkerställer vi att våra produkter och processer är trygga för användaren och miljön.

Vi uppmuntrar och ger våra kunder och konsumenter råd om hur man använder våra produkter på ett miljövänligt sätt.

11. Vi reagerar omedelbart mot brott mot vår uppförandekod

Alla anställda hos Berner är skyldiga att agera i enlighet med denna uppförandekod och att utan dröjsmål anmäla alla misstänkta eller observerade överträdelser och brott mot koden.

Berner-koncernen undersöker och agerar utan dröjsmål vid anmälningar och misstankar om brott mot uppförandekoden.

Vi uppmuntrar våra anställda att kontakta  chefen och/eller ledningsgruppen vid misstanke om eller observation av, brott mot uppförandekoden.

Om man istället vill rapportera sina misstankar anonymt kan man göra det på åtta olika språk via den externa WhistleB-kanalen

Anmälningsförfarandet är krypterat och skyddat med lösenord. Ett utsett team inom Berner-koncernen svarar på anmälningarna.

Även våra externa intressentgrupper kan meddela sina misstankar anonymt via WhitleB-kanalen.