Livsmedel & foder

Med skräddarsydda lösningar ”Från gård till gaffel” ser vi till att uppfylla de grundläggande kraven för livsmedelssäkerhet. Livsmedelssäkerhet täcker många aspekter i livsmedelskedjan – från produktens ursprung till dess näringsvärde, förekomsten av patogener, giftiga metaller och andra biologiska föroreningar – till den grundläggande sammansättningen i djurfoder och jord som påverkar djur- och växthälsan. Nationella och internationella direktiv hjälper till att reglera branschen och definiera gränser längs livsmedelskedjan från den grundläggande jordbruksproduktionen till livsmedels-bearbetning och konsumtion. Lär dig mer om hur våra produkter kan hjälpa dig att uppfylla branschkraven, hela vägen från jord till bord.

Näringsanalys i ett industriellt sammanhang – Vad finns det i maten?

En noggrann analys av sammansättningen i livsmedel och jordbruksprodukter är avgörande för att säkerställa produktsäkerhet och för att upprätthålla produktens näringsinnehåll – som spelar en viktig roll i kroppens uppbyggnad och metabolism. Att tillhandahålla rätt balans mellan makromineraler och spårmetaller är viktigt för att upprätthålla en hälsosam livsstil.

Är du intresserad av applikationerna kopplade till näringsanalys? Registrera dig här så skickar vi dem till dig.

Bestämning av giftiga spårelement – Analytiska instrumentlösningar för säkrare riskbedömning av giftiga ämnen

Under de senaste århundradena har en stor ökning av giftiga ämnen som arsenik, kadmium, bly och kvicksilver observerats i vår miljö. Människans livsstil och industrialisering har bidragit till en betydande frigöring av dessa naturligt förekommande element, vilket leder till ökande koncentrationer av dem i livsmedelskedjan. Dessa element kan ha negativa effekter på organismer och leda till allvarliga sjukdomar, organsvikt och till och med dödsfall. Analytik Jena erbjuder olika instrumenttekniker för bestämning av giftiga spårmetaller som möjliggör tillförlitliga riskbedömningar och säker kvalitetsövervakning av livsmedelsprodukter.

Är du intresserad av applikationerna kopplade till giftiga spårelement? Registrera dig här så skickar vi dem till dig.

Analys av jord och gödselmedel – Jordkvaliteten är nyckeln – Snabb detektion av föroreningar

Kvaliteten på jord och gödning som används för att odla jordbruksprodukterna vi konsumerar, spelar en viktig roll för kvaliteten på de livsmedelsprodukter vi köper i affären. Analytiska instrument från Analytik Jena är utformade för att möta branschens högt ställda krav för snabba och omfattande kemiska analyser av jord och gödning, inklusive detektion och kvantifiering av giftiga metaller som kadmium, bly, arsenik, kvicksilver och krom som potentiellt kan överföras till slutkonsumenten.

Är du intresserad av applikationerna kopplade till analys av jord och gödselmedel? Registrera dig här så skickar vi dem till dig.

Livsmedelsbearbetning och förpackning – Övervakning av processkedjan – Högt provflöde och enkel integration

Livsmedelsbearbetningens och förpackningarnas syfte är att bevara och förbättra kvaliteten på våra livsmedelsprodukter när det gäller smak, lukt och utseende. Medan näringsvärde och hälsofrämjande egenskaper blir allt viktigare under bearbetningen av livsmedel, som till exempelvis raffinering, stekning eller bakning samt lagringsprocesser, kan oönskade och skadliga föreningar bildas under processerna som då måste kontrolleras av QA/QC-laboratorier. Analytik Jena erbjuder olika instrument och lösningar för att kontrollera dessa processer.

Är du intresserad av applikationerna kopplade till Food Processing & Packaging? Registrera dig här så skickar vi dem till dig.

Livsmedelsautenticitet – Bestämning av djurarter och ursprung

För att fastställa ursprung och autenticitet har livsmedelsprover blivit en av de viktigaste uppgifterna för QC-laboratorier, och antalet prov ökar stadigt, eftersom falsk märkning av ingredienser och/eller ursprung är ett bekymmer för folkhälsan, beskattning och av religiösa skäl. Därför är tillförlitlig övervakning av försörjningskedjan avgörande för både producent och konsument. Här erbjuder Analytik Jena produkter och lösningar till laboratorier som önskar uppfylla ställda standarder och krav som myndigheter och branschorganisationer ställer.

Är du intresserad av applikationerna kopplade till Food Authenticity? Registrera dig här så skickar vi dem till dig.

Vi har många applikationsexempel att dela med oss av från leverantörerna. Nedan finner du ett urval. Skulle det vara något du saknar, tveka inte höra av dig till oss så tar vi fram det du söker.

AAS

Elementalanalys

ICPMS

ICPOES

UVVis

TOC

Övrigt